Allah berfirman bermaksud:

   * ûÓÍ_t6»tƒ tPyŠ#uä (#räè{ ö/ä3tGt^ƒÎ yZÏã Èe@ä. 7Éfó¡tB (#qè=à2ur (#qç/uŽõ°$#ur Ÿwur (#þqèùÎŽô£è@ 4 ¼çm¯RÎ) Ÿw =Ïtä tûüÏùÎŽô£ßJø9$# ÇÌÊÈ  
31. Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu Yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat Ibadat (atau mengerjakan sembahyang), dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau; Sesungguhnya Allah tidak suka    
akan orang-orang Yang melampaui batas.


(Surah al-Araf, ayat 31)

Sabda Rasulullah bermaksud: 
“Tidak ada bekas lebih keji yang diisikan oleh anak Adam daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam dengan beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya dan sekiranya dia terpaksa juga, maka satu pertiga untuk makanannya, satu pertiga untuk minumannya dan satu pertiga untuk nafasnya.”
(Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai)


Saidina Umar pernah berkata:
“Jauhi makan berlebihan. Sesungguhnya ia penyebab rosak diri, mewarisi penyakit, menyebabkan malas sembahyang, dan hendaklah kamu menjaga makan, kerana ia paling baik untuk jasad, dan hindarkan daripada berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah bencikan orang alim yang gemuk*.”


*gemuk disini adalah lebih kepada kemalasan,tidak semestinya gemuk itu malas


3 Komentar:

sakurasue said...

makan banyak, berat perut! >_<

LoSyafYu said...

ceit..,

Qila said...

syafiq..x nampak la ayat quran tu.btw good entry :)

Post a Comment

Komentar

About